[MY ENGLISH CLUB ]
 GO BACK                                                                                                                        
ШКВАРКО В.В.
Черкаський медичний коледж


Викладання англійської мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків.Анотація:

The article under consideration reveals the main aspects of Teaching English for Specific Purposes for medical students. The author analyses methods of teaching  that are the most effective and help to  achieve  the best results.

Професійно спрямована медична англійська мова є інтегрованим предметом, навчання якого поєднує в собі цикли навчання граматики, лексики, орфографії та пунктуації взагалі класичної англійської мови, а також навчання граматики, лексики та стилістики власне медичної англійської мови. Окрім вищенаведених предметів, курс тісно пов'язаний із клінічними дисциплінами та дисциплінами загального медичного циклу, адже неможливо викладати студентам тему медичної спрямованості, не маючи уявлення про її зміст. Окрім цього, курс містить в собі елементи педагогіки та психології, адже на заняттях відбувається виховання студентів та розвиток їх психологічних якостей пам’яті, мислення, уваги тощо.  Професійно спрямована медична англійська поєднує в собі характеристики класичної англійської мови, а також містить багато запозичень з грецької, латинської мов, що відображається в граматичних категоріях: множина іменників, утворення прикметників тощо. Розумне поєднання навчання класичної англійської мови та ознайомлення студентів з особливостями вживання слів іноземного походження забезпечує високу результативність.
    

 Особливості ведення медичної документації на англійській мові обумовлюють стислість висловлювань та здатність оперувати медичними категоріями, тому провідний акцент робиться на навчання медичної лексики. Окрім цього, слід враховувати, що багато студентів вже мають початкову медичну освіту, або вивчали запропоновані теми рідною мовою, тому викладач повинен мати багату ерудицію, аби цікаво викладати тему. Вважається позитивним використання різноманітних інтерактивних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності: кейс- метод, кооперативне навчання, проективний метод, різноманітні ігри, мозковий штурм тощо. Отже, викладання професійно спрямованої медичної англійської мови включає в собі багато предметів, та потребує інтегрованих зусиль викладачів не тільки іноземної мови, але і викладачів клінічних дисциплін. При вдалому поєднанні доречних методів та форм викладання досягається висока результативність.

Список літератури:
1)     Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – М.: Ленвіт, 1970 – 230 с.
2)     Програма з англійської мови для професійного спілкування / [ Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.] - К.: Ленвіт, 2005. - 119 с.