[MY ENGLISH CLUB ]

М.В. СМИРНОВА

Черкаський медичний коледж

 

СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ

На сьогоднішній день існують дві найпопулярніші методики викладання: к л а с и ч н а  та  к о м у н і к а т и в н а.

Класичну методику найчастіше використовують викладачі вузів. Вивчення англійської мови за допомогою цього підходу починається з "нуля", алфавіту та фонетики. Увага рівномірно приділяється всім чотирьом аспектам вивчення мови: аудіюванню, граматиці, читанню, говорінню.

Цей підхід дає стабільні фундаментальні знання, які допомагають більше розуміти, аніж формувати і висловлювати свої власні думки іноземною мовою. Переваги: фундаментальний підхід, комплекс вивчення всіх аспектів мови, довгостроковий результат. Недоліки: великі затрати часу на вивчення, недостатньо уваги приділяється спілкуванню.

При вивченні іноземної мови головною метою є - навчитися говорити. Тому  комунікативна методика повинна бути найпопулярнішою методикою вивчення англійської мови в вузах, тому що найбільше уваги у цьому методі приділяється говорінню і аудіюванню, тобто основна частина уроку буде присвячена спілкуванню. Викладач повинен занурити студента в англомовне середовище, навчити спілкуватися англійською мовою, вивчити лексику.

Комунікативний підхід передбачає багато взаємодії між студентами на уроці, парні та групові завдання. Це надає студенту розвинути діалогічне та монологічне мовлення.

Переваги: формування навичок спілкування, неформальна форма навчання.

Недоліки: менше уваги приділяється граматиці. Також вагомою перевагою данної методики є те, що в ній використовуються інформаційні технології і технології мультимедіа. Ці технології здатні сильно змінити існуючу систему навчання. Більшість людей запам"ятовує 5% почутого й 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінфо підвищує засвоєння до 40-50%. Застосування мультимедіа на уроці є досить успішним й має такі напрями: відеоенциклопедії, тренажери, ситуаційно-рольові ігри, елекронні лекторії, інтелектуальні гіди, слайди, фільми.

Використання  інформаційно комп"ютерної технології активізує пам"ять і емоційне сприйняття студента, підвищує інтерес і ступінь мотивації (а я кщо є мотив - є успіх), виробляється самостійність прийняття рішень, застосування індивідуального і диференційованого підходу, застосування кольору, графіки, звуку дозволяють відтворити реальну обстановку діяльності.