[MY ENGLISH CLUB ]
GO BACK         
О.П. КРАВЧЕНКО

Черкаський медичний колледж


Позааудиторна діяльність   при формуванні етико-професійних уявлень  студентів медичного коледжу

      В процесі  формування етико-професійних уявлень майбутніх медичних працівників значне місце посідає позааудиторна діяльність. З одного боку, вона  є продовженням процесу навчання, а з іншого – являє собою окремий  напрямок  діяльності  педагогічного колективу навчального закладу. Вважаємо актуальним дослідження поза- аудиторної  діяльності студентів при якій формуються професійно-етичні уявлення майбутніх медичних працівників. Ціль та завдання позааудиторної діяльності – виховання спеціаліста, який володіє високими професійними, моральними та громадянськими якостями. Слід зазначити, що  особливу роль  в даному аспекті  відіграє  виховне середовище, де   взаємодіють  викладацький колектив, медичний персонал закладів, де студенти проходять практику, а також самі студенти. Отже, позааудиторна діяльність (надалі ПД), під час якої здійснюється виховання і формування етико-професійних уявлень,  складається  з  соціокультурного середовища   та індивідуальної поведінки студента. Цей процес передбачає  групові  та  індивідуальні форми спілкування.
Якісне  функціонування  всіх   елементів ПД можливе за наступних умов:
- концептуальне  визначення цілей та завдань формування  етико-професійних уявлень під час ПД ;
- планування роботи зі студентами на навчальний рік;
- виділення основних напрямків ПД, через які відбувається реалізація завдань професійно-етичного виховання особистості;
- визначення суб’єктів  виховної взаємодії, котрі беруть участь у ПД;
- фінансове  та матеріально-технічне  забезпечення позааудиторної виховної роботи.
Завдання  ПД   здійснюються згідно плану позааудирорної  виховної роботи, який  розробляється в кожному вищому  навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації. Він же і визначає  форми та методи роботи зі студентами на навчальний рік та на весь термін навчання студентів.
Система позааудиторної роботи серед студентів перших курсів спрямована на сприяння максимальній адаптації студентів до нових умов навчання, формування інтересу  та любові до  медичної професії. З цією метою передбачається здійснення таких форм роботи:
- святкове посвячення у студенти; 
- індивідуальні бесіди керівника групи про особливості навчання  в колективі, про права і обов’язки студентів;
- ознайомлення з експозицією музею історії коледжу;
- організація тематичних вечорів, годин спілкування зі старшокурсниками,  випускниками закладу, батьками студентів, які працюють у медичній галузі;
- участь в організації та проведенні виставок, проектів, програм різного рівня, в яких розвиваються професійно-етичні якості майбутніх медиків;
- ознайомлення студентів з творами літератури, кінематографії  та  мистецтва, які розкривають морально-етичні аспекти майбутньої професії, та їх обговорення;
- залучення студентів до науково-пошукової роботи у гуртках, товариствах, підготовка ними повідомлень, рефератів, презентацій,  які висвітлюють різні аспекти  формування професійної етики, поваги до майбутньої професії;
- проведення тематичних екскурсій.
Відмітимо те, що при організації ПД  важливо орієнтуватися на розвиток  ініціативи   студентів, передбачаючи багатоваріантність вибору тем  та способів  їх розкриття. 
  Звернемо увагу на те, що план ПД  на молодших курсах є органічним продовженням та доповненням навчальної програми. Він також  узгоджується  з планом – програмою позааудиторної роботи на старших курсах.
Студенти старших  курсів сконцентровані на навчальному процесі,  що характеризується поглибленим вивченням дисциплін професійного циклу, тісною взаємодією теоретичної і практичної підготовки, розвитком клінічного мислення. В цей період активно  виробляються навички і культура спілкування з персоналом лікарняних закладів, пацієнтами та їх родичами,  виховується почуття відповідальності, формується професійна етика. Під час позааудиторного спілкування  у студентів  закріплюються навички професійної поведінки, моделюються конкретні   професійно-етичні ситуації, з якими їм  доведеться мати справу на практиці. 
Для старшокурсників доцільно використовувати  наступні форми роботи:
- зустрічі зі спеціалістами-медиками та  випускниками медичного закладу;
- участь студентів у професійному та громадському житті колективів, де студенти проходять практику в  позанавчальний час;
- підготовка та проведення  бесід серед населення щодо профілактики захворювань, здорового способу життя;
- обговорення газетних та журнальних публікацій з питань професійної етики медичного фахівця;
- обговорення з викладачем проблемних ситуацій, з якими студентам довелося зіткнутися під час практичних занять чи практики в лікарняному закладі;
- організація можливості для студентів сформувати свою позицію з різних аспектів професійно-моральної діяльності медичного працівника.
Отже, майбутній  медичний працівник повинен володіти фундаментальними і спеціальними знаннями й уміннями з питаннь комплексного догляду за пацієнтом. Водночас  він має  не лише виконувати свої функціональні обов`язки, а й керуватися нормами професійної та загальнолюдської моралі. Саме від сформованості професійно-етичних уявлень працівника залежить довіра і ставлення пацієнта та його  родини до всієї системи охорони здоров’я .
В результаті поєднання навчальної та позааудиторної діяльності  створюються необхідні умови для виховання медичного працівника нової генерації.
GO BACK         
Список використаної літератури:
1. Делінгевич Л.В. Система організації позаурочної виховної роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / Л.В. Делінгевич // Рідна школа. – 2005. – № 9 – 10. – С. 26 – 28.
2. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійної школи (дидактичні основи) / І.М. Козловська І.М. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.
3. Медсестринська освіта // Медична сестра. – 2006. – №1. – С. 17-28.

4. Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування: монографія /Т.Д.Щербан. - К.: Міленіум, 2004. - 345 с.