[MY ENGLISH CLUB ]


А.М. АНКУШЕВА, К.С. ДУБОВИЧ

Черкаський медичний коледж


ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

      Аналіз педагогічної літератури дає змогу розглядати професійне мовлення як цілісне утворення, складовими якого є знання норм літературної мови, фахової термінології; уміння розуміти усні й писемні тексти зі спеціальності, тобто сприймати закладений у них зміст, і вільно створювати власні тексти.
      Проблема якості підготовки медичного персоналу стає все більш актуальною у звязку із зростаючими вимогами до рівня їх підготовки.
      З розвитком охорони здоров’я відбуваються зміни в медичній освіті, значно ширшими стають функції медичного персоналу.
      Володіння іноземною мовою  для медичного спеціаліста стає його значущою особистісною характеристикою, що передбачає здатність вступати до ділової комунікації.
     Досвід нашої роботи показав, що після закінчення школи найбільш розвинутим видом мовленнєвої діяльності студентів медичного закладу є читання. Шляхом порівняльного експерименту в групах було  доведено, що вивчення лексики медичного спрямування краще засвоюється у тих студентів, у яких навички читання сформовані  ще зі школи.
         У читанні професійно орієнтованих текстів вагоме значення має опанування анатомічною, клінічною та фармацевтичною лексикою іноземної мови, володіння якою є важливим компонентом професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції фахівця медичної галузі.
      Урахування принципу наочності виступає стимулом до мовленнєвої діяльності. Наочність викликає у студентів позитивні емоції, допомагає у кращому сприйнятті, розумінні та запам’ятовуванні матеріалу, студент свідомо піддає сумніву ті чи інші положення, думки чи вислови.
     Викладач повинен знайти такі форми і методи, щоб процес навчання був цікавим і бажаним для студентів. Щоб цього досягти, необхідно використовувати новітні інформаційні технології  інтерактивного навчання, що навчить студентів чітко формулювати і висловлювати свою позицію, спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати інформацію, тобто активно вживати терміни у всіх видах  діяльності майбутнього медичного фахівця.