[MY ENGLISH CLUB ]
 GO BACK                                                                                                                        

Ю.О. ШВИДКА

Черкаський медичний коледж

 

КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

The article highlights the main peculiarities of communicative method in foreign language teaching for future health care workers. Communicative method is regarded as the most important component of learning a foreign language by providing functioning of communication in the process of learning.

 

                   Актуальність обраної теми зумовлена динамічним використанням іноземної мови у всіх сферах життя, а насамперед у роботі медичного працівника, який щодня має справу не тільки з україномовними пацієнтами, зокрема й іноземцями, головним завданням якого є подолати мовний бар’єр. Стаття присвячена одному із найефективніших методів навчання іноземної мови – комунікативному.

                   Нині Україна стрімко набирає обертів у сфері розширення міжнародних та ринкових відносин, що зумовлюють попит на підготовку висококваліфікованих фахівців зі знанням іноземних мов. У цьому контексті особливої уваги набуває проблема вдосконалення методик формування комунікативної іншомовної компетенції у майбутніх медичних працівників, а саме:

·        формування у студентів-нефілологів мотивації до  вивчення мови;

·        забезпечення розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма);

·         удосконалення комунікативних умінь;

·        опанування найважливіших функціональних складових мовної системи, враховуючи особливості фонетичної і граматичної систем;

·        уміння вчитися і навчатися, пізнання культури, географії, історії тієї країни, мову якої вони вивчають.

                   Першочергова навичка, необхідна майбутньому студенту-медику, –  це навчитись правильно і чітко висловлювати думки для подальшого уникнення мовних конфліктів, виконуючи службові обов'язки.  Саме в цьому аспекті комунікативний метод навчання набуває вагомого значення, адже його головний зміст полягає у спілкуванні, під час якого студентам надають можливість вільно висловлювати свої думки, використовуючи відповідні граматичні правила і здобуті фонетичні навички.

Зважаючи на вищезазначене, невід'ємним кроком до освоєння мови є запам'ятовування лексем, що накладають на попередньо вивчену граматичну основу. Цим пояснюю важливість виокремлення основних слів та виразів з опрацьованої теми. У практичній частині заняття пропоную використовувати такі завдання для студентів, як складання речень або коротких міні-діалогів, використовуючи запропонований набір лексичних одиниць. На мою думку, у такий спосіб вони вчаться говорити легко, вільно, безпомилково, а в майбутньому ці фахівці зможуть надати компетентну допомогу тим, хто її потребує.

            Слід звернути увагу у співпраці викладача та студента ще й на такий важливий момент – якомога більше використовувати потенціал іноземної мови, тобто проводити заняття рідко вдаючись до викладання рідною мовою. Зробити це можна такими способами:

·        усі пояснення здійснювати на основі попередньо вивчених фраз і лексичних конструкцій;

·         використовувати невербальні методи кінесики (міміка, жести, пози, інтонація тощо);

·         упроваджувати аудіозаписи, наочний матеріал (відеоролики, картинки, фотографії, схеми, таблиці) під час роботи зі студентами.

           

         Окрім цього, для кращого засвоєння матеріалу практикую роботу студентів у парах. Наголошую на тому, що завдання викладача – створити комунікативні ситуації, відповідно до вивчених тем, щоб студенти мали можливість спробувати себе в реальному спілкуванні. Такий вид роботи дозволяє самостійно виправляти один одного, знаходити помилки не тільки в своєму, а й у мовленні співрозмовника. Таким чином, студенти можуть допомагати своїм колегам правильно формулювати думку, правильно будувати речення так, а при подальшій роботі з пацієнтами гідно застосовувати вивчений матеріал.

         Також доцільно під час проведення занять практикувати завдання дискусійного характеру, так звані "дискусійні ігри. Суть цих ігор полягає в обговоренні та аналізі актуальних тем, а кожен студент-медик висловлює свій погляд щодо обговорюваного питання. Роль викладача в цьому разі – спрямувати, розвинути тему, поставити запитання, висловити власну думку. Для таких дискусій характерні невимушеність, відсутність психологічного страху і напруги, завдяки цьому подібні завдання допомагають студентам без хвилювання вести спілкування іноземною мовою.

         Отже, іноземна мова –  це засіб не лише міжнародного спілкування для студентів-медиків, а й спосіб втілення на практиці набутих знань, реалізації щасливого й перспективного майбутнього, отримання шансу на гідне життя. Вище мною були надані рекомендації стосовно удосконалення застосування комунікативного методу під час проведення занять, а саме створення речень та міні-діалогів, розробка додаткового роздаткового матеріалу, робота в парах і "дискусійні ігри. Вони допомагають подолати бездумне заучування студентами матеріалу, натомість дозволяють вільно, безбар’єрно і грамотно комунікувати іноземною мовою.