[MY ENGLISH CLUB ]

  А.М. Анкушева., К. С. Дубович
Черкаський медичний коледж
 
РОЗВИТОК НАВИЧОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У

 СТУДЕНТІВ

  This article is about development of monological speaking, which is closely connected with problem of classification of skills and abilities, necessary for the improvement of this kind of speaking.

Актуальність обраної теми обумовлена постійним вдосконаленням системи освіти, та необхідністю впровадження новітніх методик в процес вивчення іноземних мов.

Основними питаннями, які підлягають визначенню під час навчання усного монологічного мовлення, є вибір одиниці навчання, відбір додаткового мовленнєвого матеріалу для вправ, спрямованих на формування і розвиток навичок та вмінь мовлення. Як матеріал доцільно використовувати письмові  чи  усні тексти.

Виділяється шість найбільш уживаних видів професійно спрямованого монологу: опис, розповідь, повідомлення, оцінка, роздум і доказ, які відрізняються структурою організації.

  Елементарне висловлювання складається з кількох речень, об’єднаних однією комунікативною метою і пов’язаних предметно-логічним планом. Це висловлювання не має певних меж і кількість речень залежить від індивідуального досвіду того, хто говорить, та ступеня складності об’єкта.

Навчання монологічного мовлення тісно пов’язане з проблемою класифікації навчальних умінь, необхідних для побудови висловлювань цього виду мовлення.

Щоб знайти засоби навчання для дітей з різним рівнем навченості, необхідно виділити рівні монологічного мовлення, характерні для конкретного етапу розвитку мовленнєвого вміння.

   Навчити виражати свої думки в монологічній формі є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови.

Мовленнєві вправи спрямовані на формування таких умінь: повідомляти про який-небудь факт, описувати (природу, погоду, квартиру, зовнішність людини); розповідати про певні події (відвідання театру, музею, кіно); розмірковування про які-небудь події, факти; доводити які-небудь твердження; переказувати, коментувати прочитаний чи прослуханий текст.

Таким чином, слід зазначити, що навчання монологічному іншомовному мовленню є складним процесом, який поряд із засвоєнням граматичного та лексичного матеріалу потребує також  розвитку ситуативного та творчого мислення студентів.


Список літератури:

  1. Рахманов И.В. Обучение устной речи на иностранном языке. М.: Высш. шк., 1980.120с.
  2. Жинкін ​​Н.І. «Психологічні особливості спонтанної мови» М., 1990.
  3. Рогова Г.В. «Методика навчання англійської», Л., 1995.