[MY ENGLISH CLUB ]

Швидка Ю.О.

Черкаський медичний коледж

 

Сучасні аспекти викладання іноземної мови

 

This article focuses on the specificity of teaching foreign language reviewing up-to-date innovative aspects in teaching foreign language. Great attention is paid to the methodological principles which can be achieved only in the process of teaching foreign languages.

Актуальність даної теми полягає в розкритті особливостей вивчення іноземної мови студентами та сучасних аспектів за допомогою форм і методів викладання.

Специфіка навчання іноземної мови полягає в тому, що викладачеві потрібно сформувати новий стереотип мовленнєвого спілкування з поряд вже існуючим - рідним. Одним із успішних критеріїв формування такого стереотипу є обрання методу навчання. Сучасна методична література пропонує наступні підходи: біхевіористський (оволодіння іноземною мовою як сформованість респонсивних реакцій на іншомовні стимули), інтуїтивно-свідомий (оволодіння іноземною мовою в інтенсивному режимі з наступним усвідомленням їх значення), свідомо-пізнавальний (спрямовує діяльність студента на засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань) і комунікативно-діяльнісний (органічне поєднання свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови).

Найпопулярнішим є комунікативно-діяльнісний підхід, який зумовлює добір цілей, принципів, змісту, методів, прийомів та засобів навчання, а отже і передбачає такі цілі як:

·    практична - практичне опанування іноземної мови, тобто оволодіння всіма мовними засобами для здійснення іншомовного міжособистісного спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

·        освітня - збагачення духовного світу особистості, отримання та розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається, а саме про історію, літературу, живопис, музику, звичаї та традиції.

·        виховна - формування позитивних рис характеру, що забезпечується:

- підбором навчального матеріалу, який відображає загальнолюдські моральні цінності: доброта, гуманність, патріотизм, взаємоповага і взаєморозуміння між людьми та ін.;

- застосування проблемних завдань, що передбачають висловлювання почуттів, поглядів, критичної оцінки і власної думки.

·       розвиваюча ціль спрямова на розвиток індивідуально-психолоічних характеристик особистості. Це фонетичний та інтонаційний слух, гнучкість артикуляційного апарату, обсяг оперативної і довготривалої слухової та зорової пам’яті і розвиток таких умінь як працювати самостійно з різноманітними засобами навчання та в різних режимах, логічного накладу думок, а також загальнокультурні уміння спілкуватися з іншими людьми.

Усі вищезазначені цілі передбачають наступні аспекти:

1)      навчальний — соціальний зміст мети. Даний аспект включає оволодіння іноземною мовою як засобом міжособистісного спілкування, а також освоєння навичок самостійної роботи, як процес удосконалювання рівня іншомовної культури;

2)      пізнавальний — лінгвокраїнознавчий зміст мети. Використовується як засіб збагачення духовного світу особистості і реалізується переважно на основі рецептивних видів діяльності: читання й аудіювання;

3)      розвиваючий — психологічний зміст мети. В даний аспект входить головна мета — розвиток мовленнєвих здібностей, психічних функцій, умінь спілкуватися;

4)      виховний — педагогічний зміст мети. Навчання іншомовній культурі є засобом всебічного виховання.

Отже, використання сучасних аспектів у викладанні іноземної мови має важливе значення для забезпечення повноцінної та ефективної організації діяльності студентів з оволодіння іншомовної компетенції, залучає їх до діалогу культур(іноземної і рідної), збагачує відомостями, що носять  країнознавчий характер, дає змогу дізнатися про культуру країни, формує вміння розуміти основний зміст автентичних аудіотекстів, активізує навчальну діяльність, сприяє розвитку інтересу до вивчення іноземної мови, розширює словник студента, знімає втому, напруженість, створює доброзичливу психологічну атмосферу.

 Література:

1. Скалкін В. Л. «Основи навчання іноземних мов», М. 1982, с.65-66

2. Петрощук О. П. «Навчальний посібник з курсу методики навчання іноземних мов», К. 2002

3. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков / М. В. Ляховицкий. – М., 2005. – 497 с.