[MY ENGLISH CLUB ]


К.С.ЦВЯЩЕНКО 

Ватутінська філія Черкаського медичного коледжу

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ                                                                                                  

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема формування активної, творчої, компетентної особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. В останні роки  вчені і методисти все більш  пропонують нові сучасні методики викладання англійської мови.   Останнім часом широкого розповсюдження в педагогічній практиці набули інтерактивні технології навчання, сутність яких у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Однією з інтерактивних технологій навчання є проектна робота, яка передбачає створення проекту одним, двома чи групою студентів.   

               

Головною метою проекту є формування таких ключових компетенцій як «уміння вчитися», визначення оптимальних форм та засобів; розробка, апробація та впровадження в навчальний процес проекту відеофільму.

 

Робота над проектом дозволяє задіяти в процесі навчання не тільки інтелект, досвід, свідомість людини, а також її почуття, емоції, вольові якості, сприяє «зануренню» в навчальний матеріал, підвищенню ефективності, засвоєння. Проектна робота передбачає включення механізмів запам’ятовування й відтворення інформації іншим; застосування знань у різних ситуаціях;   наведення аргументів і доказів. Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку. Студент намагається оволодіти необхідною інформацією, знаннями.

 

Також  останнім часом досить активно розробляється методика використання комп’ютерних програм, які набувають сьогодні все більшого застосування. Комп’ютерні програми відкривають широкі можливості для удосконалення процесу навчання іноземної мови. Комп’ютерна програма дозволяє здійснювати навчання та контроль засвоєння іноземної мови на різних рівнях складності.