[MY ENGLISH CLUB ]
<

Я. В. ТРОХИМЕНКО

Черкаський медичний коледж

РОЛЬ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

The article highlights the ways the humanistic approach is provided into the process of English language teaching. It stresses the necessity of new methods and technologies usage in the process of studying.

Орієнтація на гуманістичні цінності світової культури є важливою складовою розвитку демократичного суспільства. Гуманізація освіти і науки в Україні стає основою нового педагогічного мислення, що передбачає утвердження людини як найвищої цінності, найповніше розкриття її здібностей, задоволення різноманітних освітніх потреб.

Становленню гуманістичної парадигми в освіті сприяли роботи Ш.О. Амонашвілі, А. Дистервега, Дж. Дьюї, Я.А.Коменського, А.С. Макаренка, Й.Г. Песталоцці, К.Р. Роджерса, К.Д.Ушинського та інших. Ці праці дали поштовх переосмисленню теоретичних засад педагогічної діяльності на основі гуманізму та його практичному втіленню під час розробки відповідних методів та технологій навчання, та безпосередньо в діяльність кожного викладача.

З розвитком ідей гуманізму навчання стало розглядатися не просто як передача та засвоєння того чи іншого культурного досвіду, а як спільна діяльність реальних або потенційних однодумців (викладачів та студентів), що спрямована на повний і глибокий пізнавальний, соціальний та особистісний розвиток кожного з учасників цієї діяльності.

На сьогоднішній день потреба у вивченні іноземних мов інтенсивно зростає. Серед світової спільноти вони все більше набувають ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює визначення основних стратегічних напрямків удосконалення цілей, змісту, методів, прийомів і засобів навчання іноземної мови. [2].

Впровадження інноваційних методів навчання має здійснюватися за такими напрямками [3]:

  • демократизація навчального процесу. Передбачає надання студентам „права голосу” під час визначення цілей освіти, її змісту та методів навчання, які використовуються;
  •  поступова зміна ролі викладача у навчальному процесі. Основна функція викладача не просто подати матеріал та перевірити його засвоєння, а організувати самостійну роботу студентів, визначити напрямки та орієнтири навчальної роботи та надати необхідну допомогу в процесі творчого самонавчання студентів; 
  •  індивідуалізація навчального процесу;
  •  впровадження кооперативного навчання. Цей напрям передбачає кооперацію, тобто поєднання зусиль студентів в процесі виконання навчальних завдань проблемного характеру;
  •  проблемний підхід до навчання. Передбачає використання завдань, виконання яких потребує не просто репродуктивного відтворення знань, а їх творче використання;
  • інформатизація навчального процесу;
  • удосконалення системи контролю знань, навичок та вмінь, набутих студентами.

Реалізація усіх названих напрямків зможе допомогти навчальним закладам вести навчальний процес на рівні європейських стандартів та вимог, успішно реалізовувати сучасні підходи до навчання іноземним мовам із застосуванням новітніх методик та технологій викладання [1].

Виходячи з вищесказаного, можна зробити такі висновки. На сучасному етапі розвитку суспільства наша держава потребує висококваліфікованих та освічених фахівців із знанням іноземної мови. Ефективність навчання іноземним мовам у вищій школі залежатиме від здатності й готовності викладачів скористатися дієвим та позитивним досвідом вітчизняних та іноземних вчених щодо гуманістичного підходу у навчанні. Вивчення та застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам іноземної мови впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу та рівень знань студентів.

Актуальність обраної теми обумовлена постійним вдосконаленням системи освіти, становленням в ній нових парадигм, а також необхідністю впровадження новітніх методів та технологій в процес навчання іноземних мов.

Список літератури:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Крючков Г. Болонський процес як гармонізація Європейської системи вищої освіти // Іноземні мови в навчальних закладах: науково-методичний журнал. –2004 –№1. – С. 4-8.

3. Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навчальних закладів/ Ред. Салмай Н.М., Цибенко Н.В. – 2007– Випуск 10. – С.80-95.