[MY ENGLISH CLUB ]

 

О.В. Малишева

Черкаський медичний коледж

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

The article under consideration reveals the main aspects of methodical basis and description of the methodical units, system of exercises, tasks for forming the skills for communicative significant monologues.

Актуальність даної теми  полягає в навчанні комунікативно значущих типів монологічних висловлень на основі читання текстів за фахом для студентів медичних спеціальностей. Вимагає подальшої розробки система вправ і завдань для формування навичок і вмінь монологічного мовлення для конкретного етапу навчання, для певної спеціальності.

         Загальними особливостями монологічного мовлення, які треба враховувати при навчанні навичок усного мовлення, є розгорнутість і конкретність; вільний характер і організованість . Слід, однак, зазначити, що на початковому етапі навчання навичкам монологічної форми мовлення не всі студенти спроможні будувати розгорнуте монологічне висловлювання з фаху, тому що словник професійних термінів у них обмежений. система навчання читання-мовлення на основі текстів медичного профілю базується, по-перше, на урахуванні комунікативно значущих типів монологічних висловлень для даної категорії учнів, а по-друге, – на методиці виділення в тексті значеннєвих частин, логіко-значеннєвих єдностей або функціонально-комунікативних блоків, що мають форму лексично й граматично виражених структур тексту, і складанні на їхній основі моделі (схеми) тексту як опори для монологу.     Діяльність студента при підготовці до продукування підготовленого монологічного повідомлення включає роботу з такими методичними одиницями – компонентами навчального процесу: читання тексту за фахом , система завдань – схема (модель) тексту , монологічне висловлення. Навчання мовлення з візуальними опорами у вигляді схем (моделей) проводиться з використанням текстів двох рівнів адаптації: максимально згорнуті адаптовані тексти й тексти з незначною адаптацією. Другий компонент – система завдань, які з одного боку спрямовані на зняття лексико-граматичних труднощів і розвиток мовленнєвих механізмів , а з іншого боку – на формування базових мовних умінь читання–мовлення. Для продукування вищеназваних підготовлених монологічних повідомлень необхідно формувати такі мовленнєві уміння:  розуміти зміст окремих речень, що становлять текст ,  розуміти зміст усього зв’язного тексту,  компенсувати викладений текст, запам’ятовувати й утримувати в пам’яті зміст тексту, відтворювати зміст тексту в нормальному темпі (з опорою на план, схему, модель) .Запропонована система навчання мовлення розглядається  як один з можливих шляхів оптимізації оволодіння репродуктивним усним мовленням студентами-медиками.

Список літератури:

1. Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства. – М.: Рус. яз., 1979. – 208 с.

2. Павленко М.И. Викладання мов у вузі на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: М.: Наука, 1977. – С. 230 -293.

3. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов // Рус. яз. зарубежом. – 1990. – №4. – С. 54-60.