[MY ENGLISH CLUB ]

К.С. Дубович

Черкаський медичний коледж

Роль мотивації при вивченні іноземних мов студентами медичних факультетів

Знання закордонної мови є одним з показників компетентності професіонала високого рівня  і суттєво збільшується вагомість закордонної мови, який, будучи обов’язковою, хоча і не головною дисципліною немовних ВУЗах, повинен з одного боку бути інструментом отримання знань, а з іншого – виховувати любов до своєї професії.  І тут питання мотивації виходить на перше місце. Звичайно, проблема мотивації в навчанні з’являється по кожному предмету, але особливо гостро вона постає в вивченні іноземної мови. Вся справа в особливій специфіці предмета, що вимагає від студента наявності певної бази та комунікативних особливостей. Нерідко це викликає у студентів певні складнощі і вмотивованість зникає. Спираючись на роботи І.А. Зимової, А.А. Леонтьєва, А.Г. Маслоу, ми будемо розуміти під мотивацією систему спонукають імпульсів, що направляють навчальну діяльність, у разі позитивної установки викладача, на більш глибоке вивчення іноземної мови, його вдосконалення і прагнення розвивати потреби пізнання іншомовної мовленнєвої діяльності. Студент зможе вивчити іноземну мову, якщо тільки сам відчує необхідність у цьому, тобто буде мотивувати

Мотивацію з боку студента можна поділити на позитивну та негативну. Наприклад, конструкція «якщо я буду вчити англійську, то отримаю на іспиті відмінно» - це позитивна мотивація. Конструкція «якщо я буду вчити англійську, то здам іспит і мене не відрахують» - негативна.

Студентами в основному рухають зовнішні мотиви, при цьому присутня значна частка негативної мотивації. («Щоб не відрахували», «не поставили двійку»). Крім того, абсолютно ясно, що потрібно необхідно створювати такі умови, за яких у студентів виникає особиста зацікавленість і потреба у вивченні іноземної мови.

Необхідно, що студенти розуміли значимість іноземної мови для своєї подальшої навчальної та професійної діяльності. Щоб отримавши на заняттях з іноземної мови додаткову інформацію по своїй спеціальності, вони змогли застосувати її при написанні курсових робіт, на семінарських і практичних заняттях зі спеціальних дисциплін. У той же час знання, засвоєні на заняттях з інших навчальних дисциплін, використовуються студентами при розробці творчих робіт, підготовці до навчально-рольових ігор, відео-конференцій та вебінарів на заняттях з іноземної мови.

Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що потреба у вивченні повинна відповідаєти таким різновидам внутрішньої мотивації, як комунікативна (безпосереднє спілкування мовою), навчально-пізнавальна (позитивне ставлення до мови) та інструментальна (позитивне ставлення до різних видів роботи).

Список літератури:

  1. Васильева М.М. Условия формирования мотивации при изучении иностранного языка // Психологические основы обучения неродному языку. – М.: МПСИ, 2003. – С. 306 – 330.
  2.  Маслоу А. Г. Мотивация и личность. –  СПб.: Евразия, 1999.– 214 с.
  3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2004. – 384 с.